Fotoarchiv

Team 2020

team 2019

v.l.n.r: C. Haas, J. Neubauer, M. Zamborlin, B. Lendvay, S. Wang, G. Dorum, M. Gysi

im Homeoffice: N. Arora, N. Morf, N. Vasiljevic, P. Resutik, D. Burri

Team 2019

team 2019

hinten v.l.n.r: B. Lendvay, M. Meier, N. Arora, N. Morf, L. Schuh

vorne v.l.n.r: M. Gysi, N. Vasiljevic, J. Neubauer, A. Salzmann, C. Haas

Team 2016-2018

team 2016-2018

v.l.n.r: A. Dobay, N. Arora, A. Salzmann, G. Dorum, J. Neubauer, C. Haas, S. Ingold

Team 2015

Team 2015

v.l.n.r: N. Arora, J. Neubauer, N. Morf, A. Salzmann, S. Ingold, C. Haas

Team 2014

Team 2014

v.l.n.r:: N. Arora, J. Neubauer, C. Moser, S. Ingold, N. Morf, C. Haas

Team 2013

Team 2013

1. Reihe: N. Morf, C. Moser ; 2. Reihe: J. Studer, C. Haas